Ramy prawne

Poniżej w skrócie przedstawiamy ramy prawne funkcjonowania naszej szkoły:

 1. Szkoła Polska im. S. Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Organem prowadzącym jest: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa.
 2. Szkoła działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i prowadzi nauczanie według obowiązujących w Polsce programów nauczania.
 3. Do Szkoły Polskiej w Budapeszcie przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających bądź stale zamieszkujących na terenie Węgier oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
 4. Placówka realizuje uzupełniający program nauczania, tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach węgierskich i szkole międzynarodowej.
 5. Nauczanie odbywa się na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego i obejmuje następujące przedmioty:
  • edukacja wczesnoszkolna – klasy I-III szkoły podstawowej
  • język polski – klasy IV-VIII szkoły podstawowej i I-IV liceum
  • wiedza o Polsce (geografia Polski + historia Polski) – klasy IV-VIII szkoły podstawowej i I-IV liceum
 6. Zajęcia dla poszczególnych klas odbywają się raz w tygodniu (od 3 do 5 godz. lekcyjnych).
 7. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej dotowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 8. Uczeń, kończący naukę w danym roku szkolnym, otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniom naszym przysługuje polska legitymacja szkolna, mająca tę samą ważność, co wydawana w szkołach na terenie Polski.
 9. Dziecko realizuje obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkoły znajdującej się na terenie Węgier i realizującej pełny program nauczania.
 10. Uczniowie, którzy są zainteresowani realizacją ramowego programu nauczania (chemia, fizyka, biologia, itd.) i zdawaniem matury polskiej mogą kontaktować się z ORPEG w Warszawie: tel. 0048 22 6223792.

Szczegółowe informacje na temat organizacji nauki w naszej placówce znajdują się w Statucie Szkoły na stronie organu prowadzącego – ORPEG (link).