do 30 kwietnia: nadsyłanie prac na konkurs literacki FUTUROLAMA

Nasza szkoła dołączyła do konkursu literackiego organizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema.

Zachęcamy rodziców i uczniów do udziału!

FUTUROLAMA w ramach projektu LEM-ON.2021

Czy maszyny przejmą nad nami kontrolę? Czy przeszłość może spotkać się z przyszłością? A może Maria Skłodowska dokona kolejnego, niewiarygodnego odkrycia? Albo Mieszko zaludni inną planetę?

Czekamy na Wasze utwory literackie, w których wystąpi jakaś znana z historii Polski postać w formie realnej lub wymyślonej; i którą uwikłacie w nieziemską przygodę i niech to będzie odlot bez granic. Wybór należy tylko do Was! 

Konkurs organizowany jest w hołdzie Stanisławowi Lemowi – w setną rocznicę urodzin wybitnego polskiego futurologa, pisarza sci-fi i filozofa. 

Obiecujemy fantastyczne nagrody!

Szczegóły poznacie w REGULAMINIE KONKURSU. Powodzenia!

FUTUROLAMAREGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
w ramach projektu LEM-ON.2021

1. Organizatorzy

Organizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova. Współorganizatorzy: Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie oraz Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech

2. Cel konkursu

Konkurs jest zorganizowany z okazji Roku Stanisława Lema. Jego celem jest rozwijanie umiejętności literackich i kreatywności uczestników, a także wzbogacanie języka polskiego, oraz promocja twórczości S. Lema.

3. Tematyka

Prace powinny nawiązywać lub być inspirowane twórczością Stanisława Lema, ale jednocześnie powinny być wyrazem własnych przemyśleń, nowych pomysłów i kreatywności autora.

Wymogiem konkursu jest umieszczenie w nadsyłanych pracach przynajmniej jednej znanej z historii Polski postaci nie koniecznie w jej czasach lub środowisku. Czy np. Maria Skłodowska lub Józef Piłsudski mogą spotkać się z cywilizacją pozaziemską, a Mieszko I wylądować na nieznanej planecie? To zależy tylko od uczestników. Obecna w utworze postać historyczna powinna być wprost nazwana lub scharakteryzowana tak, by możliwa była jej jednoznaczna identyfikacja.

4. Uczestnicy

W Konkursie nie ma ograniczeń wiekowych. Konkurs przeznaczony jest dla każdego, kto chciałby uruchomić własną fantazję w formie literackiej. Prace mogą być indywidualne lub grupowe, do 3 osób (rodziny, przyjaciele, itp.).
 
5. Forma literacka prac:

Do konkursu przyjmowane są prace w dowolnej konwencji literackiej, pisane prozą np. opowiadanie, kartka z pamiętnika, nowela, reportaż, felieton, wywiad, itp., w języku polskim, które nie były jeszcze nigdzie publikowane.

6. Format prac

Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim.
Każdy z Uczestników (osoba/grupa)  może dostarczyć tylko jedną pracę.

Nie powinny przekraczać 4000 znaków. Przy wydruku powinien być zastosowany standardowy margines 2,5 cm., czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza.

7. Ocena prac

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest samodzielność wykonania pracy. W przypadku korzystania z źródeł pisanych prosimy o załączenie bibliografii.

Do oceny prac Organizatorzy powołują Jury Konkursu w składzie:
– Maria Felföldi – przewodnicząca
– prof. Michał Piotrowski, Uniwersytet AM w Poznaniu
– Krystyna Dobi, polonistka i pedagog
– Barbara Virág, polonistka i pedagog

Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. Proces oceniania prac jest tajny. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 22 maja 2021 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu, nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac.

8. Nagrody

  1. Nagroda – weekendowy pobyt w Warszawie z bardzo atrakcyjnym programem
  2. Nagroda rzeczowa
  3. Nagroda rzeczowa

O liczbie i kolejności przyznanych nagród decyduje Jury Konkursu.

9. Termin i miejsce składania prac

Prace konkursowe należy nadesłać od dnia ogłoszenia Konkursu do 30 kwietnia 2021 r.
Zarówno proza jak i publicystyka powinny być nadesłane w wersji elektronicznej w formacie plików Word, PDF lub scan (JPG) na adres mailowy: novapolonia@gmail.com
lub przesłane pocztą na adres organizatora: 1061 Budapest, Jókai tér 1. 
Każda praca konkursowa powinna być opisana wg wzoru:
imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, e-mail lub/i nr telefonu.

10. Polityka prywatności

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova. Dane osobowe Uczestników pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu. Organizatorzy gwarantują Autorom prawo wglądu do własnych danych osobowych, a także możliwość ich modyfikacji. Okres przetwarzania powyższych danych wynosić będzie jeden rok od daty rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem dłuższego przetwarzania, o ile wymaga tego prawo. Uczestnik Konkursu zachowuje pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy. Zgłaszając swoją pracę do Konkursu Uczestnik przyznaje Organizatorom niewyłączne, nie ograniczone miejscowo i czasowo, nieodpłatne, przenoszalne i nieodwołalne prawo do przetwarzania i publikacji pracy. Uczestnik Konkursu wraz z zgłoszeniem pracy konkursowej udziela jednocześnie zgody na: publikację pracy i/lub jej kopii oraz zmodyfikowanej wersji w materiałach promocyjnych, prasowych i marketingowych oraz innych publikacjach – na nośnikach cyfrowych, poprzez wyświetlanie i w formie wydruku; na stronach internetowych i w mediach społecznościowych; w celach edukacyjnych dla szerszego grona odbiorców; edytowanie, dostosowywanie i modyfikację kopii pracy dla celów wymienionych powyżej.