logo rycerzelekcja w muzeumwycieczka do Krakowazgłaszające  
  Zapraszamy do szkoły przyjaznej, bezpiecznej, pełnej radości i kultury na co dzień!  
40 lat szkoły
Szkola Polska
w Budapeszcie
Grono pedagogiczne
Dokumenty
Zapisy do szkoły
Plan lekcji
Podręczniki
Lektury
Dni wolne od zajęć
Rok szkolny 2018/19
Rok szkolny 2017/18
Rok szkolny 2016/17
Rok szkolny 2015/16
Rok szkolny 2014/15
Rok szkolny 2013/14
Rok szkolny 2012/13
Rok szkolny 2011/12
Archiwum
Aktualności 2017/18
Aktualności 2016/17
Aktualności 2015/16
Aktualności 2014/15
Aktualności 2013/14

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP
w Budapeszcie (od 1 września 2019 r. Szkoła Polska
przy Ambasadzie RP w Budapeszcie) prowadzi nabór nowych uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Kształcenie obejmuje dwa poziomy: szkołę podstawową oraz liceum.
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

Zasady rekrutacji:

 1. Zapisy do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (SPK) (od 1 września 2019 r. Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, SPL) na rok szkolny 2019/2020 rozpoczynają się od dnia 15 kwietnia 2019 r. i trwają do 15 czerwca 2019 r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 20 sierpnia do 20 września 2019 r.
 2. Regulamin i harmonogram rekrutacji w załączeniu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami (załącznik nr 7).
 3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I szkoły podstawowej nastąpi do 30 czerwca, o czym rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie. Rodzice zobowiązani są pocztą elektroniczną odesłać potwierdzenie podjęcia nauki przez dziecko od września 2019 r. w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie.
 4. O przyjęciu dziecka decyduje:
  a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie
  b) dostarczenie pełnej dokumentacji
  c) liczba wolnych miejsc.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciach do klasy I mają dzieci siedmioletnie.
 6. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodziców do kierownika SPK i po potwierdzeniu realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.
 7. Zapisu można dokonać przez internet lub osobiście. W przypadku zapisu internetowego należy pojawić się w szkole z wymaganymi dokumentami (oryginałami) w celu weryfikacji danych osobowych.

  Dokumenty można przesyłać na adres budapesztszkolapolskahu
  lub budapesztorpegpl .
  Miejsce składania dokumentacji:
  Sekretariat Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
  1025 Budapeszt
  Törökvész út 15.
  Godziny przyjęć interesantów:
  poniedziałek - środa w godz. 16.00 - 18.00
 8.  
 9. Wymagane dokumenty:
  a) wniosek o przyjęcie ucznia do SPL (załącznik nr 1)
  b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPL (załącznik nr 2)
  c) klauzula informacyjna (załącznik nr 3)
  d) oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie w wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka (załączniki nr 4 i 5)
  e) oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki* (załącznik
  nr 6
  )
  f) zaświadczenie ze szkoły lokalnej o spełnianiu obowiązku szkolnego
  g) do wglądu – dowody tożsamości dziecka i przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, zameldowanie
  h) zdjęcie legitymacyjne, w przypadku zainteresowania wystawieniem polskiej legitymacji szkolnej.
 10.  
 11. Zapisy do klas starszych niż I klasa szkoły podstawowej odbywają się w tych samych terminach. Obowiązuje dostarczenie takich samych dokumentów, a dodatkowo kopii świadectwa klasy ukończonej w Polsce lub szkoły lokalnej. Dzieci, które nie mają polskiego świadectwa szkolnego, są zobowiązane odbyć rozmowę kwalifikacyjną, w ustalonym wcześniej terminie.
 12. Dodatkowe wyjaśnienia związane z rekrutacją i pracą szkoły można uzyskać pod numerem telefonu 0036/1/3268306 lub 0036/70/7013847. 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie ucznia do SPL
Załącznik nr 2 - Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPL
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
Załączniki nr 4 i 5 - Oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie
w wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka

Załącznik nr 6 - Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki*

Załącznik nr 7 - Regulamin i harmonogram rekrutacji do SPK w Budapeszcie - od 1 września 2019 r. Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

* Zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki
w SPL. Niedostarczenie ww. zaświadczenie w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPL
w Budapeszcie.